Vi kallar den ”dubbelgaranti”  bara för att den är dubbelt så bra !.

GBM Marin erbjuder nu sina kunder en ny utökad motorgaranti på hela 6 år. Vi kallar den helt enkelt för  ”dubbelgaranti” eftersom den är dubbel så lång som Yamahas egen garanti. Den följer i övrigt samma villkor, och det enda man skall göra är att fortsätta sköta om motorn enligt Yamahas serviceprogram under hela perioden.
Eftersom det är GBM Marin står som står helt ansvarig för denna garanti mot dig som kund, så vill vi naturligtvis ha full kontroll på att motorn underhålls på rätt sätt under hela garanti tiden. Det enda villkor som vi har är att den årliga underhålls servicen skall utföras av GBM:s egen auktoriserade verkstad och med våra utbildade tekniker.
Men inte heller här finns några extra dolda kostnader förutom den ordinarie servicen. Vi följer dessutom Yamahas egen riktprislista, och utför till punkt och pricka alla de serviceåtgärder som finns i motortillverkarens eget underhållsschema + alla ev ytterligare uppdateringar som vi under garantitiden får besked om från Yamaha. Det finns redan i förväg både fasta priser och en utförligt specifikation på vad som skall utföras på din motor vid respektive intervall.

Ökat värde på din motor.

Att du får mera betalt för en välservad motor om du skulle vilja sälja den efter några år är självklart.  Vår förlängda garanti följer dessutom motorn vid en försäljning, och så länge man följer serviceintervallen och våra tekniker utför den – så gäller garanti upp till sex år även vid en vidare försäljning.

Nu kan du sluta läsa för det är inte svårare än så här !  Men till dig som vill veta ännu lite mera om service, olika former av garantier och lagar mm så har vi försökt att samla mycket mera information nedan. Är det något du ändå undrar över så är det bara att ta kontakt med oss på GBM Marin 

Garanti eller reklamationsrätt – det är stor skillnad.

Som kund har du alltid reklamationsrätt om du köper en vara. Under de första månaderna kan den liknas vid en enklare garanti eftersom det är leverantörens sak att bevisa om ett fel var med från början eller ej.  Men redan efter 6 månader är däremot förhållandet omvänt, och det är kunden som skall bevisa orsaken till felet. Reklamationsrätten blir därför ur konsumentens perspektiv betydligt svagare.

Garantier däremot är ett helt frivilligt åtagande som din leverantör kan erbjuda dig som köpare,  men det finns inget som säger hur lång en garanti skall vara. Den kan därför gälla från några få månader eller som i fallet med GBM:s dubbelgarantins i sex år, så det är viktigt är att du vet vad som ingår vid köpet.  Som köpare är alltid garanti att föredra framför en reklamationsrätt, eftersom det egentligen alltid är leverantörens ansvar att ta reda ut om motorn inte fungerar. Det enda egentliga undantagen som finns är om man inte vårdat sin motor på rätt sätt enligt motortillverkarens föreskrifter,  eller om den utsatts för yttre skadegörelse/olycka

En Yamaha fungerar ”alltid” – Om man sköter den

Yamaha har under många år varit marknads ledande när det gällt utombordsmotorer. Alla motorer har mycket noga utprovats och är testade under alla tänkbara förhållanden, och idag är händer det nästan aldrig en Yamaha stoppar om den sköts om enligt vad som föreskrives i Yamahas underhållsprogram. De tillfällen som vi får in Yamaha motorer som inte fungerar,  så är det i stor sett helt uteslutande på grund av att bristande underhåll eller att denna utförts på felaktigt sätt av okunnig personal utan Yamahas auktorisation eller utbildning. (grundstötning etc är ju naturligtvis inte medräknat)
Att underlåta skötseln av sin marinmotor, oavsett fabrikat är verkligen att förstöra kapital av stora mått. Och dessutom åka omkring på havet med en magkänsla av att motorn kanske inte helt mår som den borde,  förtar säkert det mesta av den annars så underbara båtupplevelsen.
Om man ”missköter” en vara så faller garantin och du kanske bara har kvar din lagstadgade reklamationsrätt. Läs mera om detta ovan.

yam-service

6 års garanti, eller ingen alls – valet är fritt och det är ditt.

Det är enbart hos auktoriserade Yamaha återförsäljare som du kan vara säker på att det nödvändiga underhållet utförs på rätt. Det är enbart dessa som kontinuerligt får service information från Yamaha och som dessutom har avtal att medverka på återkommande utbildningar för tillräcklig kompetens att utföra nödvändiga uppdateringar och reparationer. Naturligtvis avgör du helt och hållet själv på vilket sätt du vill sköta servicen av din motor. Men det är bara om den är utförd av en auktoriserad Yamaha återförsäljare som du kan vara helt säker på att du verkligen har gällande garanti om du skulle behöva.

GBM20141210-ROBL6158

Vi kan våra Yamaha därför vågar vi dubbla garantin

GBM Marin är kanske den mest erfarna Yamaha återförsäljaren i Sverige. Vi har sålt, levererat och ansvarat för servicen av Yamahas motorer i över 40 år. Det rör sig om många tusen motorer och frågan är om det finns något annat företag som som har så stor kunskap och erfarenhet om vad det är som händer med en motor som körs i havsvatten.
GBM har alla de nödvändiga utbildningarna och analys verktyg som behövs för att serva, felsöka och reparera din Yamaha. Vi sköter om din motor helt enligt tillverkarens riktlinjer + dessutom lite till!  (Efter 40 år med Yamaha och med landets saltaste vatten som närmaste granne så har vi hunnit lära oss en del om vad som behöver kontrolleras lite extra, och det gör vi)

 

Villkor Yamahas 3 åriga motorgaranti v.s. GBM Marins 6 åriga

Service och under håll:
För att garantin krävs att Yamahas serviceinstruktioner följs och utförts. Dina Yamaha är tillverkad av högkvalitativa delar med lång livslängd. Om det blir nödvändigt att ersätta någon av dessa är det av mycket stor vikt att den utbytta delens ersätts med en original del. Inte enbart för funktionen och garantins skull, utan också för din egen säkerhet.

Tillämplighet och giltighetstid:
Garantin gäller för den utombordare som köpeavtalet omfattar. Ansvariga för garantin gentemot dig som konsument är GBM Marin org nr 556052-0628. Denna garanti upphör tre år efter leveransdagen.

Garantins omfattning:
GBM Marin ansvarar för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden. GBM Marin ansvarar dock inte om  felet beror på:

 • Att utombordaren inte skötts enligt föreskrifterna i service & garantihandboken eller motsvarande dokumentation. Bl.a. att oljebyten, service/vinterkonservering inte utförts på rätt tid eller att det utförts felaktigt.
 • Att utombordaren byggts om eller ändrats
 • Att utombordaren använts vid tävlingskörning eller på annat sätt överbelastats
 • Att utombordaren varit utsatt för olycka eller yttre åverkan
 • Att utombordaren vanvårdats
 • Att reparation, service/inspektion eller montering utförts av annan än Yamahas auktoriserade tekniker
 • Att annat än rekommenderade oljor, bränslen och vätskor har användes
 • Att annat än Yamahas original reservdelar monterats
 • Att ha serviceboken infylld eller dokumnet som verifierar vilken service som avses, och vad som är utfört.
 • Som fel betraktas inte :
 • Normal åtgång av förbrukningsdetaljer
 • Normal förslitning

Vid förlängning till GBM:s 6 års garanti gäller följande:   

 • Att GBM.s utbildade tekniker skall utföra samtliga servicearbeten under den tiden som garantin avser.
 • Servicekostnaden är den samma som för Yamahas egna garntiservice. Det förekommer inga ytterligare tillägg utöver Yamahas egen rikstäckande serviceprislista.
 • GBM arkiverar underlagen för samtliga gjorda servicearbeten under hela garantitiden. Och vi ställer därför inga krav på dig som kund att du själv måste hålla kontroll på alla serviceunderlag.  Kunden äger rätt att när som helst begära ut kopior av dessa handlingar från GBM Marin.
 • Att man under dubbel så lång tid skall slippa att ägna en tanke åt några extra tillkommande reparationskostander, utan bara kunna njuta av det fantastiska båtlivet som vi har i Sverige.

 

Reklamation:
Om köparen vill påtala fel skall GBM Marin underrättas om det inom skälig tid, normalt inom 14 dagar efter det att felet upptäckts.

Avhjälpande av fel
GBM Marin avgör den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel på utombordaren. Avhjälpandet enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamationen inkommit,  och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmandet av vad som är skälig tid bör man bl.a. ta hänsyn till köparens behov av utbordaren, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt utombordaren till GBM Marins förfågande.
Om felet ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar utombordarens användbarhet, så avhjälps felet efter samråd med köparen och då normalt vid ordinarie service tillfälle.

Köparens rättigheter:
Samtliga dessa garntivillkår gäller gentemot köpare som avser att avända motorn för enskilt konsumntbruk. Vid yrkesmässigt bruk gäller andra regler. Kontakta GBM:s säljare för info.

Köpare som har köpt utombordaren huvudsakligen för enskilt konsumnetbruk har vid fel som omfattas av garanti rätt att göra de påföljder gällde mot säljaren som anges i köpeavtalet. Konsumneten har alltid rätt att anlita konsumnetköprådgivare.Köpare som inte köpt utombordaren för enskilt bruk, har heller ingen rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

Tvist:
Vid tvist som gäller tolkning eller tillämplning av dessa bestämmelser skall partnerna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Kunden kan även vända sig till den Allmäna reklammationsnämnden för att lösta tvisten. GBM Marin har såsom som medlem Båtbraschens Riksförbund- Sweboat valt att följa ARN:s rekomendationer vid tvistefrågor.

 

Facebook